รับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4
ประจำปีการศึกษา 2563

เลือกระดับชั้นที่จะสมัครเรียน

 

 

         ปฏิทินการรับสมัครนักเรียนของโรงเรียนราชโบริกานุเคระห์ ปีการศึกษา 2563 (รอบออนไลน์)
         ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที 1
ระดับชั้น/ประเภทนักเรียน
รับสมัคร
พิมพ์ใบสมัครออนไลน
คัดเลือก

ประกาศผลและรายงานตัว นักเรียน

ความสามารถพิเศษ

สอบคัดเลือก

ประกาศผลสอบ
และรายงานตัว

มอบตัว
สอบจัดห้องเรียน
   นักเรียนความสามารถพิเศษ
3-12 พ.ค. 2563
29 พ.ค.-1 มิ.ย. 2563
2 มิ.ย. 2563
4 มิ.ย. 2563
6 มิ.ย. 2563
13 มิ.ย.2563

   นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
   และนักเรียนทั่วไป

3-12 พ.ค. 2563
29 พ.ค.-5 มิ.ย. 2563
6 มิ.ย. 2563
10 มิ.ย. 2563
13 มิ.ย.2563
   นักเรียนเงื่อนไขพิเศษ
3-12 พ.ค. 2563
29 พ.ค.-5 มิ.ย. 2563
6 มิ.ย. 2563
10 มิ.ย. 2563
13 มิ.ย.2563
 
          ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที 4
ระดับชั้น/ประเภทนักเรียน
รับสมัคร
พิมพ์ใบสมัครออนไลน
สอบคัดเลือก
ประกาศผลสอบ
และรายงานตัว
มอบตัว
สอบจัดห้องเรียน

   นักเรียนที่จบ ม.3
   จากโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์

สมัครกับงานแนะแนววันที่ 16 มีนาคม 2563
 
7 มิ.ย. 2563
11 มิ.ย. 2563
14 มิ.ย.2563
   นักเรียนทั่วไป
3-12 พ.ค. 2563
29 พ.ค.-6 มิ.ย. 2563
7 มิ.ย. 2563
11 มิ.ย. 2563
14 มิ.ย.2563
   นักเรียนเงื่อนไขพิเศษ
3-12 พ.ค. 2563
29 พ.ค.-6 มิ.ย. 2563
7 มิ.ย. 2563
11 มิ.ย. 2563
14 มิ.ย.2563